ایستگاه عمودی و افقی جهت تولید زیره و تزریق مستقیم کفش و صندل